TOP

명예교수

전체(가나다순)

 • 강호진Kang, Ho Jin

   

  • 국제경영
  • 1984.3.1~2013.8.31
 • 김동철Kim, Dongcheol

   

  • 투자, 기업평가, 위험관리
  • 2004.03 ~ 2020.08
 • 김완순Kim, Wan-Soon

   

  • 국제경영
  • 1973.3 - 2000.8
 • 김익수Kim, Ick-Soo

   

  • 해외직접투자, 중국시장전략, 동북아경제
  • 1995.03 ~ 2021.02
 • 남상구Nam, Sang Koo

   

  • 재무관리
  • 1983.9~2011.8
 • 문형구Hyoung Koo Moon

   

  • 기업통제, 기업윤리, 기업간관계, 동기부여
  • 1993.3~2019.8
 • 박명섭Park, Myung Sub

   

  • 제품 및 운영관리, 로지스틱스 정보시스템, 공급사슬관리
  • 1990.3~2019.8
 • 서용무Suh, Yong moo

   

  • Data Mining, Business Analytics, Database, Busines
  • 1996.09 ~ 2020.08
 • 신만수Shin, Mannsoo

   

  • 이문화관리, 국제인적자원관리, 아시아비즈니스
  • 1991.03~2022.08
 • 신수식Shin, soosik

   

  • 경영관리
  • 1968.2~2007.8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 마지막페이지로